رهگذر سرزمين شعر


مادر

به گردنم آویز ...... مظهر تابش

توجه کردین اونی که از همه عزیزتره نوشتن واسش سخت تره.

۳ روز فکر کردم چی بنویسم واسه روز مادر.

اما

هیچ

.....

روزت مبارک مادر


شهرام