رهگذر سرزمين شعر


ترک

ترک می خورد

                     دوباره زمین

                                     شکوه شکفتنی است

                                                                   یا  شِکوه ی آب ؟

        


شهرام