رهگذر سرزمين شعر


 

امروز از استاد سخن سعدی این شعر رو انتخاب کردم .

.

.

صد بار بگفتم به غلامان درت


تا آينه ديگر نگذارند برت


ترسم که ببيني رخ همچون قمرت


کس بازنايد دگر اندر نظرت


شهرام