رهگذر سرزمين شعر


تصوير

تکرار می شود

بی درنگ در آینه

تصویر خود ساخته ام

امید به لبخندی


شهرام