رهگذر سرزمين شعر


يه بيت

استاد در این بیت چه کرده :

برو ای فقیه دانا    ؛  ( به خدای بخش ما را)

تو و زهد و پارسایی  ؛   من و عاشقی و مستی

 


شهرام