رهگذر سرزمين شعر


باور

باور می کنم

که بعد تو تنهایم

باور نمی کنم

که رفته ای

دل متحیر این میان

<شاعرش رو نمی دونم>


شهرام