رهگذر سرزمين شعر


دل

من یه دفتری داشتم که از دبیرستان شعرهایی که دوست داشتم رو توش گلچین می کردم.

یه دانشجوی ادبیات این دفتر رو گرفت که ببره تحقیق کنه برگردونه . نمی دونم دفتر من انقدر گرانسنگ بود که تحقیق ایشون ۳ ساله شده یا ... .

به هر حال دیگه شعرای اون دفتر یادم نمی آد یا شاعرش یادم می ره .

این شعر هم شاعرش یادم نمی آد .

دیوار دلم کمی ترک داشت

بر بام دلم کسی سرک داشت

زخمی که نشانده بود بر دل

نقشی ز حضور شاپرک داشت


شهرام