رهگذر سرزمين شعر


با بودا

از فتح دشمنی زايد
فاتح هميشه در رنج است
آرام بی فتح و بی شکست جای در سعادت دارد.

بودا

شهرام