رهگذر سرزمين شعر


مشت

به گاه نوشتن

دیوار های خاطراتم را می کوبد

با مشت

سنگین و موزون

حضور همیشگی ات


شهرام