رهگذر سرزمين شعر


روز شعر و ادب

امروز بر اساس تقویم ! روز شعر و ادب پارسی ست.

اما بر اساس رسوم شاید این روز باید سالروز بزرگداشت پدر شعر پارسی  فردوسی بزرگ باشد. 

قضاوت بر عهده مجلسیان !

بسی رنج برده ست استاد پیر


شهرام