رهگذر سرزمين شعر


قيصر

شاعر (می خواهمت چونان که شب خسته خواب را) هم !! رفت.


شهرام