رهگذر سرزمين شعر


تنها

رو سر بنه به بالین تنها مرا رهاکن

ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن


شهرام