رهگذر سرزمين شعر


خوشبختی

مرور ساده خوشبختی های زندگی جز افکار این روزهام شده.

 از جلو شیرخوارگاه آمنه رد می شم  !


شهرام