رهگذر سرزمين شعر


باز بودا

با ايمان از رود می توان گذشت
با هوشياری
از دريا

بودا

شهرام