رهگذر سرزمين شعر


 


هر روز به شیوه ای و لطفی دگری
چندان که نگه می‌کنمت خوب تری

گفتم که به قاضی بَرَمَت تا دل خویش
بستانم و ..ترسم دل قاضی ببری


سعدی


شهرام