رهگذر سرزمين شعر


 

بوسیدن لبهای توگاهی خطری نیست
معشوق توبودن که دگر کار پری نیست

گیتار و شب تار وتفأل زدن ما
یک عادت دیرینه که دیگر خبری نیست..


شهرام