رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

جز روزگار من

همه چیز را سفید کرده برف.

 

شمس لنگرودی


شهرام