رهگذر سرزمين شعر


 

بازی می کند

با گیسوانش

یلدا

من زیر کرسی مادر بزرگ

محو تماشا


شهرام