رهگذر سرزمين شعر


 

باد با گریه سرش را به سر من می زد 


مرگ من راست بگو روسریت وا شده بود؟'!؟


شهرام