رهگذر سرزمين شعر


 

به شب سلام
که بی تو

رفیقِ راهِ من است!


شهرام