رهگذر سرزمين شعر


 

یک جـــا نکند بـــاشی و مـن...
هیـــچ ولـش کن

از عـــشق تـو وسـواس گــــرفتم نگــــرانم

سعید_شیروانی


شهرام