رهگذر سرزمين شعر


 

چندی ست که سردم شده دور از دم گرمت
بر گردنم از بوسه مگر شال ببافی...!

علیرضا_بدیع


شهرام