رهگذر سرزمين شعر


 

اي رهرو
ناو را تهي کن
چون تهي شد سبک خواهد رفت
چون شهوت و کينه را برکنده باشي
آنگاه به سوي نيروانا (جاودانگي ) خواهي رفت.

شهرام