رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

 

مانده‌ام

! چگونه تو را فراموش کنم

 اگر تو را فراموش کنم

 باید
  سال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام

 فراموش کنم
 دریا را فراموش کنم

 و کافه‌های غروب را
  باران را
  اسب‌ها و جاده‌ها را 

 باید
  دنیا را
  زندگی را

 و خودم را نیز فراموش کنم
 تو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای!


شهرام