رهگذر سرزمين شعر


 

گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاش!

معشوقه بودن است و «بریز و بپاش»ها...


شهرام