رهگذر سرزمين شعر


ستمگرباور نکردنی ست پس از قرن ها هنوز

چون دلبرانِ دوره ی سعدی ستمگری


شهرام