رهگذر سرزمين شعر


 

من هنوز گاهی
یواشکی خواب تو را می بینم.
یواشکی نگاهت میکنم, 
یواشکی صدایت میکنم!
بین خودمان باشد,
اما من هنوز تو را یواشکی 
دوست دارم!

:bust_in_silhouette: ناظم حکمت


شهرام