رهگذر سرزمين شعر


عادت


سر عادت است صبح‌ها نامت را صدا می‌کنم
می‌گویم چای ریخته‌ام،
صبحانه حاضر است !

از سر عادت است که جوابت را نمی‌شنوم
و از سر عادت می‌فهمم،
تو نیستی !

افشین صالحی

افش:leaves:ی:100:


شهرام