رهگذر سرزمين شعر


پندی از بودا

همچون مادر
همان گونه که به هنگان خطر
تنها نگران فرزند خويش است
اگر همه درباره ي همه ي زندگان همين احساس
را داشته باشند
دل پر مهر بيکراني خواهند داشت

بودا

شهرام