رهگذر سرزمين شعر


 

چو در کنار منی کفر نعمت استای دوست

دو دیده‌ام مژه بر هم دمیاگر بزند!

منزوی


شهرام