رهگذر سرزمين شعر


مرد

ای بغض فروخفته مرا مرد نگه دار

تا دست خداحافظی اش را بفشارم!!!


شهرام