رهگذر سرزمين شعر


 

دیگران چون بروند از نظر،از دل بروند


تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی


شهرام