رهگذر سرزمين شعر


سهم

 

بوسیدمش 
دیگر هراس نداشتم 
جهان پایان یابد
من از جهان سهمم را گرفته بودم...

شهرام