رهگذر سرزمين شعر


بیدل

بیدل منم !که دلم مانده پیش تو

منجای خالیهمه دل های عالمم ...


شهرام