رهگذر سرزمين شعر


 

من اعتراف می کردم,
و بازپرس,
عاشقت می شد...!


شهرام