رهگذر سرزمين شعر


 

خانم جسارت استببخشید یک سوال؟

با اخم‌تان کجایِجهان را گرفته‌اید..!؟


شهرام