رهگذر سرزمين شعر


طرح

با غم کنار خواهم آمد
اينبار هميشه

شهرام