رهگذر سرزمين شعر


 

رقص موهای تو در باد چنان زیبا بود

گوییا داشت خدا خانه تکانی می کرد


شهرام