رهگذر سرزمين شعر


 

در دلم خواستن مرگ کسی نیست  , ولی 

کاش هرکس به تو دل بست بیاید خبرش !!!


شهرام