رهگذر سرزمين شعر


 

بخوان و پاک کن و نامِ خویش را بنویس

به دفتر غزل م هر چه نقطه چین دارم ...


شهرام