رهگذر سرزمين شعر


 

دیگر چه بلایی ست غم انگیز تر از این

من بار سفر بستم و یک شهر نفهمید


شهرام