رهگذر سرزمين شعر


 

حال خود گفتی: بگو ، بسیار و اندک هرچه هست

صبر اندک را بگویم ، یا غم بسیار را ؟


شهرام