رهگذر سرزمين شعر


 

دنیای مرا
گشتند
جز عشق تو
چیزی نیست...


شهرام