رهگذر سرزمين شعر


 

سرودمت به همان باوری که در من بود..
و شعر حنجره ام شد که خوش صدا باشم..
و خواندمت که قشنگ ست روز و شب از تو


بخوانم  و نگران نخوانده ها باشم


شهرام