رهگذر سرزمين شعر


هيچ

باران را
ابر را
فقط با سر به هوايی می توان ديد

شهرام