رهگذر سرزمين شعر


 

تو بخند
تا سراسیمه شود
بویِ بهار!


شهرام