رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

           باران چشم

                  از خانه که می آیی

                               یک دستمال سفید

                                          پاکتی سیگار

                                               گزیده شعر فروغ

                                                      و طاقتی طولانی بیاور

                                                            احتمال گریستن ما بسیار است!

                                                                                                                                                                  

    سید علی صالحی


شهرام