رهگذر سرزمين شعر


 

صیاد شما باشی، با شعرِِ پر از ماهی زخم است لبانِ من، از طعمه ی قلّابت


شهرام