رهگذر سرزمين شعر


 

دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره

هزار ذره و هر ذره در هـــوای تو باد


شهرام