رهگذر سرزمين شعر


 

گویند حریفان که برو یار دگر گیر ...


مشکل همه این است که چون او دگری نیست . . .


شهرام